Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 ” Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ” & N 3463/06 ” Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ” καθώς και του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240)  που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18)
προκηρρύσει
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό : 5003/2014 και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για τις λεπτομέρειες της προκήρυξης δείτε τα συνημμένα αρχεία :
01. Εξώφυλλο μελέτης
02. Διακήρυξη
03. Τεχνική Περιγραφή
04. Γενική – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
05. Τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός
06. Προϋπολογισμός