Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

webmaster

Ανακοίνωση  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014  του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήμου Νέστου   για την πρόσληψη με  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   δύο   (2) ατόμων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και  Ευπαθών Ομάδων»

Περισσότερα θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω :

1. Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ2-2014

2. Ανακοίνωση ΣΟΧ2-2014

3. Παράρτημα ΑΣΕΠ (parartima_epoxiko_22_el_GR 27-9-2013)

4. Έντυπο αίτησης ΣΟΧ3

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 ” Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ” & N 3463/06 ” Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ” καθώς και του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240)  που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄18)
προκηρρύσει
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για το Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό : 5003/2014 και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για τις λεπτομέρειες της προκήρυξης δείτε τα συνημμένα αρχεία :
01. Εξώφυλλο μελέτης
02. Διακήρυξη
03. Τεχνική Περιγραφή
04. Γενική – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
05. Τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός
06. Προϋπολογισμός